کباب سرای بهروز

کبابسرای بهروز دزفول

نشانی (آدرس):

استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان طالقانی نبش بهشتی

شماره تلفن های تماس:
06142245091

09166418955

09163434502