پیتزا ساندویچ همشهری

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان طالقانی نبش ابوریحان

با مدیریت: ناسوتی