لقمه بی مزه

لقمه بی مزه
(سلف سرویس فلافل و ...)

(اهواز)

(فلافل، سمبوسه، ساندویچ، ...)

پیک و ارسال در محدوده

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، کیانپارس، خیابان (بلوار) کیانپارس، کنار فلکه سوم کیانپارس، نبش خیابان مطهری

شماره تلفن تماس:
09301168103