کله پزی قوچ طلایی

کله پزی قوچ طلایی
(اهواز)

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، گلستان، خیابان فروردین، بین خیابان دی و خیابان بهمن

شماره تلفن تماس:
06133219349
📱 09307239758