بیرون بر منجی

بیرون بر منجی
(اهواز)

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، گلستان، خیابان فروردین بین اقبال و نصرت روبروی بیمارستان

شماره تلفن های تماس:
06133754631
06133754632