کباب ترکی نشاط تهران

کباب ترکی نشاط تهران
(اهواز)

پیتزا - ساندویچ - مرغ بریان

لژ خانوادگی

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، گلستان، نبش پارک قوری

شماره تلفن تماس:
06133742316