آشپزخانه مرکزی گلستان

آشپزخانه مرکزی گلستان
(اهواز)

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، گلستان، خیابان فروردین - بین دی و آذر روبروی بانک ملی

شماره تلفن های تماس:
📱09169252071
📱09166197376