رستوران قصر ضیافت

رستوران قصر ضیافت
(اهواز)

همراه با پیک رایگان

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، بزرگراه آیت ا... بهبهانی، رو به روی پارک شهر بازی

شماره تلفن تماس:
06132226611