رستوران ایتالیایى پارما

رستوران ایتالیایى پارما

(استان کرمان - شهر کرمان)

Parma Italian Food

نشانی (آدرس):
استان کرمان، شهر کرمان، بلوار فارابی، فارابی ۵

شماره تلفن تماس:
03432459499