حلیم و آش شیرازی

حلیم و آش شیرازی

1.سرو حلیم

2.سرو آش آبادانی

3.سرو آش شیرازی

ساعات فروش:
صبح و عصر

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان فردوسی نبش خیابان مدرس

***آش و حلیم شیرازی***

با مدیریت سید عباس کاشانی زاده