بیرون بر نهارخوران

غذا بیرون بر نهارخوران

فهرست خوراک ها:
1.کباب
2.جگر گوسفند
3.جگر گوساله
4.جگر گاومیش
5.جوجه
6.کتف (مرغ)
7.بال (مرغ)
8.گوشواره (مرغ)
9.دیزی
10.آش سحری (صبحانه)
11.نوشابه

《غذاها پخت روز هستند》

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان رودکی نبش خیابان (بلوار) 45 متری فتح المبین