آشپزخانه گل گندم

آشپزخانه گل گندم
(دزفول)

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، بلوار 60 متری، میدان بسیج بین خیابان امام خمینی شمالی و خیابان استقلال، جنب نمایشگاه اتومبیل صفری

شماره تلفن تماس:
06142523108