کباب سرا

کباب سرا
(دزفول)

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول،میدان افشار ابتدای خیابان روستا

شماره تلفن تماس:
📱09166292347
📱09163420400