رستوران جهان نما

رستوران جهان نما
(سنندج)

نشانی (آدرس):
استان کردستان، سنندج، شهر سنندج، خیابان طالقانی، روبروی دخانیات

شماره تلفن تماس:
08733164212
08733170740