رستوران قصر

رستوران قصر
(شهرکرد)

نشانی (آدرس):
استان چهار محال و بختیاری، شهرکرد، شهر شهرکرد، بلوار (خیابان) آیت ا... کاشانی، روبروی دانشگاه علوم پزشکی، نبش کوچه 21

شماره تلفن تماس:
03833337005
03833337006