کبابی آژوان

کبابی آژوان
(دزفول)
  • فهرست خوراک ها:
  1. جگر
  2. دل
  3. قلوه
  4. کوبیده
  5. جوجه
  6. کتف و بال
  7. چنجه
نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان ساحلی، روبروی هتل روناش