برگر زغالی

برگرزغالی
(دزفول)

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان شریعتی بین خیابان فردوسی و خیابان خیام

شماره تلفن تماس:
06142554322