رستوران زیگورات

رستوران زیگورات
(شوش)

Ziggurat restaurant

نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، شوش، شهر شوش، میدان یا زهرا، رو به روی قلعه آپادانا

شماره تلفن تماس:
06142829233